Sukces w Olimpiadzie Matematycznej Juniorów

Wielkim sukcesem Ziemowita Krzykowskiego – ucznia klasy 8d Publicznej Szkoły Podstawowej nr 6 im. T. Kościuszki w Brzegu zakończyły się tegoroczne zmagania podczas zawodów trzeciego stopnia XVIII Olimpiady Matematycznej Juniorów, której III etap odbywał się na Wydziale Matematyki, Informatyki i Mechaniki Uniwersytetu Warszawskiego.

Olimpiada Matematyczna Juniorów (OMJ) kierowana jest do wszystkich uczniów szkół podstawowych w Polsce, a wśród przyświecających jej celów wymienia się rozbudzanie zamiłowania do matematyki wśród młodzieży szkół podstawowych, wyszukiwanie i integrację uczniów zainteresowanych matematyką, kształtowanie umiejętności samodzielnego zdobywania wiedzy oraz stymulowanie aktywności poznawczej młodzieży uzdolnionej. Zawody Olimpiady Matematycznej Juniorów odbywają się w trakcie roku szkolnego i przebiegają trójstopniowo.

W finale tej ogólnopolskiej imprezy, który odbył się w dniach 18-19 marca, Ziemowit, któremu podczas konkursu towarzyszyła rodzina i nauczycielka matematyki Wioletta Perkowska, przez 3 godziny zegarowe rozwiązywał 5 zadań olimpijskich.

Zadania konkursowe były nieszablonowe i wymagały od uczestników umiejętności rozumowania i przedstawiania poprawnej argumentacji. Takie umiejętności z całą pewnością posiada nasz uczeń.

Ogłoszenie wyników konkursu odbyło się następnego dnia w Małej Auli Politechniki Warszawskiej w Gmachu Głównym Politechniki Warszawskiej. Ziemowit został jednym z 71 finalistów konkursu. Tytuł ten uprawnia go do zwolnienia z egzaminu ósmoklasisty z matematyki oraz przyjęcia w pierwszej kolejności do szkoły ponadpodstawowej.

Ziemowit to jeden z najbardziej utalentowanych matematycznie uczniów naszej szkoły, a jego osiągnięcia są wspaniałą promocją nie tylko dla naszej placówki, ale także miasta i województwa.

Cieszymy się z jego osiągnięć i życzymy dalszych sukcesów w dziedzinie matematyki – królowej nauk!

PSP nr 6 w Brzegu

472 thoughts on “Sukces w Olimpiadzie Matematycznej Juniorów

  1. ZenCortex Research’s contains only the natural ingredients that are effective in supporting incredible hearing naturally.A unique team of health and industry professionals dedicated to unlocking the secrets of happier living through a healthier body. https://zencortex-try.com/

  2. BalMorex Pro is an exceptional solution for individuals who suffer from chronic joint pain and muscle aches. With its 27-in-1 formula comprised entirely of potent and natural ingredients, it provides unparalleled support for the health of your joints, back, and muscles. https://balmorex-try.com/

  3. Unlock the incredible potential of Puravive! Supercharge your metabolism and incinerate calories like never before with our unique fusion of 8 exotic components. Bid farewell to those stubborn pounds and welcome a reinvigorated metabolism and boundless vitality. Grab your bottle today and seize this golden opportunity! https://puravive-web.com/

  4. Cerebrozen is an excellent liquid ear health supplement purported to relieve tinnitus and improve mental sharpness, among other benefits. The Cerebrozen supplement is made from a combination of natural ingredients, and customers say they have seen results in their hearing, focus, and memory after taking one or two droppers of the liquid solution daily for a week. https://cerebrozen-try.com/

  5. Keravita Pro™ is a dietary supplement created by Benjamin Jones that effectively addresses nail fungus and hair loss, promoting the growth of healthier and thicker nails and hair. The formula is designed to target the underlying causes of these health issues and provide comprehensive treatment. https://keravitapro-web.com

  6. PotentStream is designed to address prostate health by targeting the toxic, hard water minerals that can create a dangerous buildup inside your urinary system It’s the only dropper that contains nine powerful natural ingredients that work in perfect synergy to keep your prostate healthy and mineral-free well into old age. https://potentstream-web.com/

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *