Trwa nabór do służby w Policji

Cały czas trwa nabór do służby w Policji. Zainteresowanych mundurową ścieżką zawodową zachęcamy do zapoznania się z naszą ofertą. Zapraszamy również do zapoznania z ofertą Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie, która w swojej ofercie ma 4-letnie studnia oficerskie I stopnia na kierunku Nauka o Policji.

Jeśli chcesz się dowiedzieć jak wygląda służba w mundurze, skontaktuj się z nami, a my odpowiemy na twoje pytania. Przybliżymy Ci jak wygląda służba policjantów prewencji, drogówki i kryminalnych. Postaramy się rozwiać twoje wątpliwości i wzbudzić zainteresowanie. Jesteśmy w każdy dzień roboczy do godziny 15:30, w Zespole ds. Kadr i Szkolenia KPP w Brzegu przy ul. Robotniczej 10. Można się z nami skontaktować telefonicznie i porozmawiać o rekrutacji: 47 86 334 68 i 47 86 334 33.

Służbę w Policji może pełnić:

 • obywatel polski o nieposzlakowanej opinii;
 • który nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe;
 • korzystający z pełni praw publicznych;
 • posiadający co najmniej średnie wykształcenie; 
 • posiadający zdolność fizyczną i psychiczną do służby w formacjach uzbrojonych;
 • podległych szczególnej dyscyplinie służbowej, której gotów jest się podporządkować;
 • dający rękojmię zachowania tajemnicy stosownie do wymogów określonych przepisach o ochronie informacji niejawnych.

Informację kierujemy do tegorocznych maturzystów i zapraszamy do zapoznania z propozycją Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie, która w swojej ofercie ma 4-letnie studnia oficerskie I stopnia na kierunku Nauka o Policji:

Osoby, które są przed wyborem ścieżki zawodowej, zachęcamy do zapoznania się z ofertą Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie. Nabór na studnia oficerskie skierowany jest do maturzystów, którzy rozpoczną proces rekrutacji do Policji. Studenci tego kierunku są policjantami i otrzymują pensję. Nauka będzie trwała 2 lata, a po ukończeniu absolwent szkoły uzyska stopień licencjata. Będzie miał również prawo przystąpienia do egzaminu oficerskiego. Jeśli chcielibyście dowiedzieć się więcej zapraszamy na stronę Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie.

INFORMACJA NA TEMAT KIERUNKU STUDIÓW, SYLWETKA ABSOLWENTA

Studia I stopnia o profilu praktycznym na kierunku „Nauka o Policji” w Akademii Policji w Szczytnie są adresowane do osób, które wiążą swoje plany zawodowe ze służbą w Policji. Studia trwają 4 lata. Absolwent studiów otrzymuje tytuł zawodowy licencjata. Ponadto ukończenie studiów umożliwi absolwentowi przystąpienie do egzaminu oficerskiego, którego pozytywny wynik będzie stanowił podstawę do mianowania na pierwszy stopień oficerski w korpusie oficerów młodszych Policji.

TYP KANDYDATA, KTÓRY MOŻE SIĘ UBIEGAĆ O PRZYJĘCIE NA STUDIA

Kandydatem na studia może być osoba, która przeszła pozytywnie dobór do służby w Policji, tj. zostało wobec tej osoby zakończone postępowanie kwalifikacyjne do służby w Policji i została umieszczona na liście kandydatów do służby, zatwierdzonej przez przełożonego właściwego w sprawie postępowania kwalifikacyjnego.

Akces podjęcia studiów na tym kierunku kandydat zgłasza poprzez złożenie dodatkowo w komórce ds. doboru do Policji stosownego oświadczenia (deklaracji, dotyczącej chęci podjęcia studiów w przypadku pozytywnego zakończenia postępowania kwalifikacyjnego do służby w Policji). Równie istotnym wymogiem jest posiadanie świadectwa dojrzałości, które będzie niezbędne przy etapie rekrutacji odbywającym się w Akademii Policji w Szczytnie.

FORMA PROWADZENIA STUDIÓW

Studia prowadzone są w formie stacjonarnej w Akademii Policji w Szczytnie.
W trakcie pierwszego roku studiów studenci – funkcjonariusze Policji realizują zagadnienia tożsame z programem szkolenia zawodowego podstawowego.

PROCES REKRUTACJI NA STUDIA

Poza etapem związanym z przyjęciem do służby w Policji, każdy kandydat zobowiązany jest do przystąpienia do rekrutacji, prowadzonej w Akademii Policji w Szczytnie poprzez zarejestrowanie się w systemie Internetowej Rejestracji Kandydata na stronie internetowej Uczelni.

Po prawidłowym przeprowadzeniu rejestracji, należy:

 • dokonać wyboru odpowiedniego kierunku studiów: „Nauka o Policji”;
 • dokonać wyboru komendy wojewódzkiej/Stołecznej Policji, która prowadziła wobec kandydata postępowanie kwalifikacyjne do służby w Policji;
 • wyboru przedmiotów maturalnych i wprowadzeniu wyników uzyskanych na egzaminie dojrzałości, na podstawie których zostaną przeliczone punkty rankingowe;
 • wniesienie opłaty rekrutacyjnej w wysokości 85 złotych.

Osoba, która otrzyma komunikat dotyczący zakwalifikowania na studia na swoje indywidualne konto założone w systemie Internetowej Rejestracji Kandydata, a oprócz tego została przyjęta do służby w Policji oraz uzyskała skierowanie na podjęcie przedmiotowych studiów wydane przez komendanta wojewódzkiego/Stołecznego Policji, jest zobowiązana do dostarczenia kompletu wymaganych dokumentów do Komisji Rekrutacyjnej.

WYKAZ NIEZBĘDNYCH DOKUMENTÓW

 • wypełniona ankieta osobowa (wzór stanowi załącznik do uchwały) wraz ze zdjęciem;
 • oryginał, odpis albo uwierzytelniona kopia świadectwa maturalnego wydanego przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną oraz oryginał albo odpis świadectwa ukończenia szkoły średniej wydanego przez szkołę;
 • oryginał, odpis albo uwierzytelniona kopia świadectwa dojrzałości wydanego przez szkołę średnią (w przypadku „starej matury”).

Odwiedź także naszą  stronę Rekrutacja do Służby w Policji gdzie dowiesz się o procedurze, a także pobierzesz wymagane dokumenty do tego by rozpocząć rekrutację.

KPP w Brzegu

4 thoughts on “Trwa nabór do służby w Policji

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *