Wieści z brzeskiego ratusza. Radni Ewelina Antonowicz i Marek Pyzowski podsumowują pierwsze sesje Rady Miejskiej

Rozpoczynamy cykl artykułów poświęconych pracy Rady Miejskiej w Brzegu. Do współpracy zaprosiliśmy dwoje radnych, Ewelinę Antonowicz i Marka Pyzowskiego, którzy pełnią tę funkcję po raz pierwszy. W swoich artykułach będą oni informować naszych czytelników na temat najważniejszych działań i problemów, które podnoszone są na sesjach Rady Miejskiej.

***
Wiosna przyniosła naszemu miastu spore zmiany – zarówno w Radzie Miejskiej, gdzie pojawiło się dużo nowych twarzy, jak i w Urzędzie Miasta. Przed 21 radnymi i nową burmistrzynią ogromne pole do budowania współpracy.

Na sam początek warto przypomnieć, jakie kompetencje ma Rada Miejska, bo wiele osób myli ją niekiedy z Radą Powiatu.

Rada Miejska to organ stanowiący i kontrolny. Do właściwości Rady należą wszystkie sprawy pozostające w zakresie działania miasta, o ile ustawy nie stanowią inaczej. Zgodnie z art. 18 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym, do wyłącznej właściwości Rady Miasta należy m.in.:
– Uchwalanie statutu miasta.
– Ustalanie wynagrodzenia burmistrza, stanowienie o kierunkach jego działania oraz przyjmowanie sprawozdań z jego działalności.
– Uchwalanie budżetu miasta, rozpatrywanie sprawozdania z wykonania budżetu oraz podejmowanie uchwały w sprawie udzielenia lub nieudzielenia absolutorium z tego tytułu.
– Rozpatrywanie raportu o stanie miasta oraz podejmowanie uchwały w sprawie udzielenia lub nieudzielenia wotum zaufania z tego tytułu.
– Uchwalanie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta oraz miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego.
– Uchwalanie programów gospodarczych.
– Ustalanie zakresu działania jednostek pomocniczych, zasad przekazywania im składników mienia do korzystania oraz zasad przekazywania środków budżetowych na realizację zadań przez te jednostki.
– Podejmowanie uchwał w sprawach podatków i opłat w granicach określonych w odrębnych ustawach.
– Podejmowanie uchwał w sprawach majątkowych miasta, przekraczających zakres zwykłego zarządu.
– Podejmowanie uchwał w sprawach współdziałania z innymi gminami oraz wydzielanie na ten cel odpowiedniego majątku.
– Podejmowanie uchwał w sprawach współpracy ze społecznościami lokalnymi i regionalnymi innych państw oraz przystępowania do międzynarodowych zrzeszeń społeczności lokalnych i regionalnych.
– Podejmowanie uchwał w sprawach herbu miasta, nazw ulic i placów będących drogami publicznymi lub nazw dróg wewnętrznych w rozumieniu ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych, a także wznoszenia pomników.
– Nadawanie honorowego obywatelstwa miasta.
– Podejmowanie uchwał w sprawie zasad udzielania stypendiów dla uczniów i studentów.

Na przykładzie wymienionych zadań widać, że bycie radnym to ogromna odpowiedzialność. Działania radnych, poparte dobrą współpracą z organem wykonawczym, czyli burmistrzem, mają na celu konsekwentny rozwój miasta. Wszystko to naczynia połączone. Bez partnerskich relacji, dialogu i współpracy ciężko jest cokolwiek zbudować.

Za brzeskimi radnymi już dwie sesje. Na pierwszej, inauguracyjnej, miało miejsce zaprzysiężenie nowej burmistrzyni oraz wybranie prezydium. W nim przewodniczącym został Waldemar Wysocki, a funkcję wiceprzewodniczących objęły Jadwiga Kulczycka i Ewelina Antonowicz.

Na drugiej sesji wybierano członków stałych komisji. Są one organami pomocniczymi, doradczymi i kontrolnymi Rady Miejskiej. Swoje miejsce znaleźli tam następujący radni.

W Komisji Budżetu, Inwestycji i Rozwoju Gospodarczego: Marcin Dorociak, Ryszard Różański, Kazimierz Kozłowski, Tomasz Wikieł, Jadwiga Kulczycka i Waldemar Wysocki.

W Komisji Gospodarki Komunalnej, Mieszkaniowej i Ochrony Środowiska: Kamila Smoczkiewicz, Iwona Wojtycza–Fronckiewicz, Paweł Grabowski, Ewelina Antonowicz, Dariusz Socha i Grzegorz Chrzanowski.

W Komisji Zdrowia, Spraw Społecznych i Rodziny: Kamila Smoczkiewicz, Ewa Kozioł, Ewelina Antonowicz, Tomasz Kubiak, Jerzy Wrębiak i Janusz Żebrowski.

W Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Rekreacji: Katarzyna Grochowska, Marek Pyzowski, Tomasz Wikieł, Paweł Grabowski, Tomasz Kubiak i Iwona Wojtycza – Fronckiewicz.

W Komisji Skarg, Wniosków i Petycji: Dariusz Socha, Andrzej Witkowski, Elżbieta Stochnij, Katarzyna Grochowska i Bożena Szczęsna.

W Komisji Rewizyjnej: Marcin Dorociak, Marek Pyzowski, Ewa Kozioł, Janusz Żebrowski, Ryszard Różański, Kazimierz Kozłowski i Bożena Szczęsna.

Radni podczas ostatniej sesji składali również interpelacje oraz zapytania.

Radny Tomasz Kubiak w swoich interpelacjach zwrócił uwagę m.in. na zły stan chodnika łączącego ulicę Oławską z Wrocławską, po którym chodzą dzieci do PSP nr 5, konieczności wydania warunków do podłączenia Amfiteatru do sieci elektrycznej, czy konieczności skoszenia traw przy ulicy Łokietka, które zagrażają bezpieczeństwu na tej drodze.

Radna Kamila Smoczkiewicz w swojej interpelacji zwróciła uwagę na potrzebę poprawy stanu technicznego placu zabaw przy ulicy Szkolnej.

Radna Ewelina Antonowicz poruszyła problem zaniedbanej plaży przy zbiorniku przy ulicy Korfantego oraz niebezpiecznego przejścia dla pieszych na wyjeździe z ulicy Makuszyńskiego na Słowackiego.

Radny Tomasz Wikieł w swoich interpelacjach zwrócił uwagę m.in. na konieczność uzbrojenia w sieć wodno-kanalizacyjną działek na terenie pomiędzy ulicą Wrocławską i Filozofów, pytał o etap realizacji budowy ulicy Śliwkowej, czy problem nadmiernej prędkości samochodów na ulicy Oławskiej.

Radny Kazimierz Kozłowski w swojej interpelacji poruszył tematykę zakłócania spokoju okolic ulicy Konopnickiej, której mieszkańcy hałasują i głośno słuchają muzyki.

Z kolei radna Iwona Wojtycza-Fronckiewicz w interpelacji zawarła potrzebę uruchomienia w Brzegu biura paszportowego.

To dopiero początek działań nowej Rady Miejskiej. Ważne sprawy, które będą podejmowane na kolejnych obradach, będziemy starali się przedstawiać również w formie artykułów prasowych. Zachęcamy wszystkich mieszkańców naszego miasta do lektury.

Ewelina Antonowicz
Marek Pyzowski

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *